Werkwijze

MET WELKE PROBLEMEN KUNT U BIJ ONS TERECHT?

Uitsluitend voor gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts!
 

WAT KUNT U OP DE HUISARTSENPOST VERWACHTEN?

Wie de Huisartsenpost belt, krijgt een goed opgeleide assistente aan de lijn. De assistente vraagt naar uw gegevens en uw klachten. Zij is opgeleid om af te wegen welke hulp het best geboden kan worden. Vaak kan zij u al telefonisch advies geven. Indien nodig, overlegt zij met één van de huisartsen, of verbindt zij u door met een huisarts. Zonodig wordt met u een afspraak gemaakt op de post. Op de Huisartsenpost beschikt de huisarts over assistentie en een goed uitgeruste spreekkamer; er zijn meer mogelijkheden voor onderzoek dan bij u thuis.
 

VERVOER

Voor vervoer naar de Huisartsenpost moet u zelf zorgen. In gevallen waarbij vervoer niet verantwoord is, zoals hartinfarcten en ernstige longaandoeningen, kan één van de huisartsen bij u aan huis komen. Indien nodig, wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis.
 
Voor het vervoer van onze huisartsen werken wij samen met speciaal opgeleide chauffeurs van Medi-Job. Zij zijn in het bezit van een reanimatiediploma en kunnen de huisarts in geval van spoedgevallen bijstaan. Ook onderhouden zij tijdens de visites het contact met de huisartsenpost.
 

WAT VERWACHT DE HUISARTSENPOST VAN U?

De volgende gegevens zijn nodig als u de post belt:
  • Uw naam, adres en geboortedatum
  • Naam van uw huisarts
  • Uw (eventuele) medicatie
  • Uw burgerservicenummer
  • Uw verzekeringsnummer
De telefoonlijnen van de post worden zeer veel gebruikt. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

RAPPORTAGE AAN EIGEN HUISARTS

Uw huisarts ontvangt steeds een verslag van uw bezoek aan de Huisartsenpost.
 

Opname van telefoongesprekken.

Onze telefoongesprekken worden opgenomen en een bepaalde tijd bewaard. Zo kunnen we bij misverstanden, klachten en fouten de gang van zaken makkelijker reconstrueren.
 

SAMENVATTING:

  • De Huisartsenpost is spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren (avonden, nachten, weekenden, feestdagen)
  • Spoedeisende huisartsenzorg is de behandeling van gezondheidsklachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw eigen huisarts of diens waarnemer in geval van vakantie
  • Tijdens kantooruren (werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur) is de Huisartsenpost gesloten.
  • De Huisartsenpost is uitsluitend na een telefonische afspraak te bezoeken
Hebt u een gezondheidsklacht, maar weet u niet zeker of u onze hulp nodig heeft, kijkt u eens bij medische informatie.
 

Compliment, suggestie of klacht?

Wij willen graag dat u tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Op de huisartsenposten voert iedereen zijn werk zo goed en nauwkeurig mogelijk uit. Toch kan het voorkomen dat u over sommige zaken minder tevreden bent.

Bent u ontevreden of heeft u een suggestie?

Heeft u een klacht over de gang van zaken op de huisartsenpost of over de manier van handelen van de huisarts, doktersassistent of chauffeur? Dat willen wij graag van u horen. Wij nemen uw klacht of suggestie serieus. Wij leren hiervan en kunnen onze dienstverlening verbeteren.

Suggestie of compliment

We nodigen u uit om uw suggestie of compliment via het FORMULIER op onze website of eventueel per mail of brief naar ons toe te sturen. Dankzij uw input constateren we of we op de juiste weg zitten en hoe u de dienstverlening graag ziet.

Samen het probleem oplossen

Bent u ontevreden over de hulpverlening dan kunt u dit direct bespreken met de betreffende huisarts, doktersassistent of chauffeur. Dit is de eenvoudigste en vaak snelste oplossing. Komt u er samen niet uit of bedenkt u later dat u uw onvrede wilt melden, dan kunt u terecht bij de locatiemanager en/of kwaliteitsfunctionaris van de Huisartsenposten Rijnmond.

U kunt uw onvrede bij voorkeur via het FORMULIER indienen. Zodra het formulier bij ons binnenkomt ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging.

Eventueel kunt u ook per mail, brief of telefonisch uw onvrede kenbaar maken.

De kwaliteitsfunctionaris zorgt dat de locatiemanager geïnformeerd wordt. De locatiemanager van de betreffende huisartsenpost neemt binnen 10 dagen telefonisch en/of per mail contact met u op en bespreekt samen met u uw onvrede. De locatiemanager zoekt met u naar een oplossing. Zo kan uw klacht doorgegeven worden aan de huisarts die u op de huisartsenpost heeft behandeld of gesproken. Een gezamenlijk gesprek met de betrokken zorgverlener, onder begeleiding van de locatiemanager of kwaliteitsfunctionaris is ook mogelijk. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Contactgegevens:

Huisartsenposten Rijnmond

T.a.v. de kwaliteitsfunctionaris

Vasteland 12G

3011 BL Rotterdam

info@haprijnmond.nl

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Indien we er samen met u niet uitkomen of als u uw klacht niet wilt bespreken met betrokken zorgverlener, locatiemanager of met de kwaliteitsfunctionaris, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. U kunt via de site van SKGE uw klacht direct daar indienen of via deze LINK. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Zij helpt u om samen met ons uw klacht op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie Huisartsenzorg.

Alleen wanneer we er gezamenlijk en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komen, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan onze organisatie wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. En misschien heeft u schade opgelopen en wilt u een schadevergoeding vragen. U kunt uw klacht dan als een geschil indienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

T. 088-0229100

Email: info@skge.nl

Website: www.skge.nl

Zorgbelang Zuid-Holland

Zorgbelang Zuid-Holland is een organisatie die u kan informeren en adviseren of het zinvol is om uw klacht aan bijvoorbeeld het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, bij de rechter of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor te leggen. Deze procedures zijn vaak formeel, tijdrovend en soms zijn er kosten aan verbonden. Laat u goed voorlichten.

Zorgbelang Zuid-Holland

Postbus 2148,

2800BG Gouda

Telefoon: 088 – 929 40 00

Email: info@zorgbelang-zuidholland.nl

Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl 

Privacy

De gegevens van uw contact met de huisartsenpost worden geregistreerd en aan uw eigen huisarts doorgegeven. Uw gesprekken met de huisartsenpost worden op band opgenomen. Tenzij u hier bezwaar tegen heeft, gebruiken we deze gegevens voor het zorgvuldig onderzoeken van uw klacht. Met deze gegevens gaan wij conform de wettelijke regels zorgvuldig om.